Nieuw parkeerbeleid voor fiets en auto in Middelburg

5 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Middelburg verwacht in de komende jaren een toename van het aantal inwoners, wat waarschijnlijk zal leiden tot meer auto’s en fietsen. Dit betekent een grotere vraag naar parkeerplaatsen. Daarom is de gemeente gestart met het opstellen van een nieuw fiets- en parkeerbeleid.

Doelen van het nieuwe beleid

Middelburg wil een plaats zijn en blijven waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Het is noodzakelijk om het fiets- en autoparkeerbeleid anders te organiseren om deze groei op te vangen. De gemeente streeft naar een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor ontmoeting, bewegen en groen. Het nieuwe parkeerbeleid voor fietsen en auto’s maakt deel uit van de omgevingsvisie 2050, een belangrijk instrument om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

Enquête voor bewoners en bezoekers

De gemeente Middelburg heeft al veel belangen en wensen van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers verzameld voor het nieuwe fiets- en parkeerbeleid. Ze willen echter controleren of ze alle wensen en behoeften in beeld hebben en nodigen iedereen uit om een enquête in te vullen. De enquête kan tot en met 20 maart worden ingevuld.

Vervolgstappen

Om te komen tot een gedragen fiets- en autoparkeerbeleid, volgt de gemeente een projectplanning. Deze omvat het stellen van kaders met de gemeenteraad op basis van de omgevingsvisie 2050 in mei 2024, een brede informatiesessie voor en met belanghebbenden in juni 2024, en het uitwerken en toetsen van parkeeralternatieven en oplossingsrichtingen van juni tot oktober 2024. Het concept beleidsplan fiets- en parkeerbeleid zal in november 2024 worden voorgelegd voor zienswijzen. In het voorjaar van 2025 wordt het beleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.